Harmonogram naboru wniosków na 2019 r.

Informujemy, że w sekcji   Jak skorzystać z programu   został opublikowany Harmonogram naboru wniosków na 2019r. -   pobierz plik W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w ramach PO WER nie przewiduje...

SZOOP PO WER 2014-2020 - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   został opublikowany zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020 -   pobierz plik ,   pobierz załączniki ...

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.10-02-001/18

Informujemy, że została opublikowana  Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.10-02-001/18 (według stanu na dzień 20.11.2018 r.) - pobierz plik ...

Aktualizacja poziomów efektywności zatrudnieniowej w kryterium dostępu nr 4 w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.10-02-001/18

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów został opublikowany Komunikat nr 1/2018 w sprawie aktualizacji poziomów efektywności zatrudnieniowej w kryterium dostępu nr 4 w ramach ogłoszonego naboru nr...

Harmonogram naboru wniosków na 2018r. - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji   Jak skorzystać z programu   został opublikowany zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków na 2018r. -   pobierz plik W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w ramach PO WER...

Harmonogram naboru wniosków na 2018r. - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji   Jak skorzystać z programu   został opublikowany zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków na 2018r. -   pobierz plik W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w ramach PO WER...

Harmonogram naboru wniosków na 2018r. - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji   Jak skorzystać z programu   został opublikowany zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków na 2018r. -   pobierz plik W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w ramach PO WER...

Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej PO WER na temat wskaźnika rezultatu bezpośredniego pn. liczba osób poniżej 30 lat

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków opublikowano wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej PO WER na temat wskaźnika rezultatu bezpośredniego pn. liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały...

Harmonogram naboru wniosków na 2018r. - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji   Jak skorzystać z programu   został opublikowany zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków na 2018r. -   pobierz plik W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w ramach PO WER nie przewiduje się...

Nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy POWR.01.01.01-IP.10-02-001/18

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy , Działania 1.1 Wsparcie osób...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z planowanym ogłoszeniem naboru nr POWR.01.01.01-IP.10-02-001/18

W związku z planowanym naborem  w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Oś I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,...

SZOOP PO WER 2014-2020 - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   został opublikowany zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020 -   pobierz plik ,   pobierz załaczniki ...

Nowa strona DWUP poświęcona wdrażaniu PO WER 2014-2020

Witamy na nowej strone DWUP poświęconej wdrażaniu PO WER 2014-2020 w województwie dolnoślaskim w zakresie Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe oraz...

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zostały opublikowane zaktualizowane Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - pobierz plik Ww....

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach PO WER

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   (cześć PISMA, KOMUNIKATY I ZALECENIA IZ oraz IP) został opublikowany: Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady...

Roczny Plan Działania PO WER 2014-2020 na rok 2019

Informujemy, ze w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami został opublikowany Roczny Plan Działania na rok 2019 dla I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opracowany przez Dolnośląski...

FAQ i prezentacja ze spotkania informacyjnego pn. Zamykanie projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 1.2 POWER

nformujemy, że zostały opublikowane FAQ i prezentacja ze spotkania informacyjnego pn. Zamykanie projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 1.2 POWER - pobierz ...

Szkolenie dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 POWER - Wrocław, 12 czerwca 2018 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje szkolenie „Zamykanie projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 1.2 POWER" dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy,...

Komunikat w sprawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w...

Aktualizacja Podręcznika beneficjenta SL 2014

Informujemy, że został zaktualizowany Podręcznik beneficjenta centralnego systemu teleinformacyjnego SL 2014 - przejdź

Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu PO WER

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami został opublikowany Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu PO WER - pobierz plik Dokument stanowi interpretację Wytycznych w zakresie...

Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020

Informujemy, że w sekcji Pobierz poradniki i publikacje został opublikowany podręcznik pt. Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów politykispójności 2014–2020 - pobierz plik ...

Harmonogram naboru wniosków - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji Jak skorzystać z programu został opublikowany zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków na 2018r. - pobierz plik W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w ramach PO WER nie przewiduje się naboru...

Informacja dla poszkodowanych uczestników z projektu POWER pt. -„Sukces gwarantowany - program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie dolnośląskim”, Wrocław

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z powodu  zgłoszonego przez uczestników projektu utrudnionego kontaktu z ww. Beneficjentem zwraca się z prośbą do ewentualnie poszkodowanych uczestników o kontakt i wypełnienie ankiety. ...

Wyświetlanie 1 - 25 z 140 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25