DOKUMENTY, WYTYCZNE, INSTRUKCJE
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - przejdź do strony z dokumentem

 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER (aktualny, z 6 lutego 2019 r.) - pobierz dokument, pobierz załaczniki

SZOOP PO WER wraz z załącznikami oraz wersje archiwalne znajdziesz tutaj...

Roczny Plan Działania PO WER 2014-2020 na rok 2019 dla województwa dolnośląskiego - pobierz plik
Roczny Plan Działania PO WER 2014-2020 na rok 2018 dla województwa dolnośląskiego (anulowany)* - pobierz plik
*- anulowany z uwagi na wydłużenie w RPD PO WER na rok 2017 okresu realizacji projektu pozakonkursowego do grudnia 2018 r.
Roczny Plan Działania PO WER 2014-2020 na rok 2017 dla województwa dolnośląskiego - pobierz plik
Roczny Plan Działania PO WER 2014-2020 na rok 2016 dla województwa dolnośląskiego - pobierz plik
Roczny Plan Działania PO WER 2014-2020 na rok 2015 dla województwa dolnośląskiego - pobierz plik
 
Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (z 13.02.2018r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (wersja archiwalna 31.03.2017r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z 31.03.2015) - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 (13.04.2018r.) - pobierz plik

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja aktualna z 02.08.2016r.) - pobierz plik
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja archiwalna) - pobierz plik

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja aktualna z 23.08.2017) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z 14.10.2016) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja archiwalna) - pobierz dokument
 
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (Wersja aktualna obowiązująca od 1.01.2018r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (Wersja archiwalna z dnia 2.11.2016r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (Wersja archiwalna z dnia 22.07.2015r.) - pobierz dokument
 
Wytyczne w zakresie realizacji  projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 ( wersja aktualna z dnia 01.01.2019 r) -  pobierz dokument
Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z dnia 30.12.2016) - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 -pobierz dokument

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (wersja aktualna obowiązująca od dnia 1.01.2018r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (wersja archiwalna) - pobierz dokument
 
Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020  - pobierz dokument
 
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja aktualna z 25.06.2018 r.) - pobierz dokumenty
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja archiwalna) - pobierz dokumenty

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020 - pobierz dokument (wersja aktualna z 28.10.2015r.)(wersja archiwalna z 31.03.2015r.)
 
Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (z dnia 3.11.2016r.) - pobierz dokument załaczniki do wytycznych - pobierz
Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z 30.04.2015r.) - pobierz dokument
 
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 (wersja aktualna z 02.2017r.) - pobierz dokument/pobierz załączniki
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 (wersja archiwalna) - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i męzczyzn (wersja aktualna obowiązująca od 11.04.2018r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i męzczyzn (wersja archiwalna z 2015r.) - pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (wersja aktualna z 12.2017r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (wersja archiwalna) - pobierz dokument
 
Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014–2020 - pobierz plik
 
Wytyczne w zakresie kontroli programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja aktualna z 6 marca 2018r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie kontroli programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z 28 maja 2015r.) - pobierz dokument
Anulowane decyzją MR od 09.2016r. Wytyczne w zakresie kontroli dla PO WER 2014-2020  - pobierz plik

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - pobierz dokument (wersja aktualna) / pobierz dokument (wersja archiwalna) / pobierz dokument (wersja archiwalna)
Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 - pobierz plik
Pakiet logotypów możliwych do wykorzystania przy realizacji projektów w ramach POWER 2014 - 2020 - pobierz logotypy
 
Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (z dnia 10.01.2019 r.) - pobierz plik

Plan Ewaluacji PO WER (wersja aktualna opubl. 15.12.2016) - pobierz dokument
Plan Ewaluacji PO WER (wersja archiwalna) - pobierz dokument

Centralny system teleinformatyczny SL2014 - przejdź

 
System Obsługu Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach PO WER - przejdź do strony 
  • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - pobierz plik
  • Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach PO WER dla wnioskodawców/ beneficjentów - pobierz plik
  • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach PO WER (wersja aktualna marzec 2015 oraz zakres zmian) - pobierz plik
  • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach PO WER (wersja archiwalna styczeń 2015) - pobierz plik

Zapoznaj się z prawem i dokumentami opublikowanymi na stronie głównego serwisu informacyjnego PO WER - przejdź do strony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - pobierz plik

Centralny system teleinformatyczny SL2014 - Podręcznik Beneficjenta - dalej

PISMA, KOMUNIKATY I ZALECENIA (IZ oraz IP)

Omnibus regulation – dane uczestników projektów PO WER - przejdź

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Czerwiec 2018) - pobierz plik

Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu PO WER (publ. 25.05.2018r.) - pobierz plik

Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (publ. 2.02.2018r.) - pobierz plik

Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu PO WER 2014-2020 (publ. 16.01.2018 r.) - pobierz plik

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach POWER 2014-2020 (publ. 8.12.2017r.) - pobierz plik

Materiał informacyjny dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach POWER 2014-2020 (publ. 8.12.2017r.) - pobierz plik

Pismo MR dotyczące angażowania pracowników beneficjenta projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w roli personelu projektu (publ. 16.05.2017r.) - pobierz plik

Interpretacja Instytucji Zarządzającej PO WER dot. definicji personelu projektu UE (publ. z dnia 02.05.2017r.) - pobierz

Pismo w sprawie okreslenia terminu wejścia w życie wytycznych horyzontalnych (publ. z dnia 02.05.2017r.) - pobierz

Pismo dotyczące zmiany stanowiska IZ POWER w spawie osobistego świadczenie usług przez personel projektu (publ. z dnia 3.04.2017r.) - pobierz
Pismo IZ PO WER dotyczące osobistego świadczenie usług przez personel projektu (z dnia 3.04.2017r.) nieaktualne w związku ze zmianą stanowiska IZ POWER - pobierz

Pismio IZ PO WER dotyczace nieprawidłowości i korekt (publ.16.02.2017r.) - pobierz

Pismio IZ PO WER dotyczące końcowego rozliczenia kosztów pośrednich w projektach pozakonkursowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy (publ.16.02.2017r.) - pobierz

Zestaw pism Ministerstwa Rozwoju, dotyczących: uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów EFS, powierzania przetwarzania danych osobowych w zbiorach PO WER (w projektach partnerskich), zawierania partnerstw w projektach EFS, udzielania zamówień publicznych w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER, oświadczenia o niekaralności personelu projektu, zaktualizowanego oświadczenia uczestnika projektu realizowanego w ramach IZM (publ.02.06.2016r.) - pobierz

Komunikat dotyczący udzielania zamówień publicznych - ...więcej
 
Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi w zakresie monitorowania realizacji Osi I PO WER "Osoby młode na rynku pracy" (wersja II) - pobierz plik
(wersja I - archiwalna) - pobierz plik

Wyjaśnienia IZ PO WER dot. realizacji Poddziałania 1.1.1 - pobierz dokument
 
Ustalenia ETO w zakresie nieprawidłowej realizacji projektów w ramach PO KL, wskazane do zaaplikowania do działań podejmowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - pobierz dokument
 
Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uruchomienia Bazy Konkurencyjności dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - pobierz dokument 
 
Pismo MIR dot.uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS - pobierz dokument
 
Pismo MIR dot.kosztów pośrednich w projektach współfinansowanych z EFS realizowanych przez PUP-y - pobierz dokument

Deklaracja w zakresie przeciwdziałania, wykrywania i zwalczania w DWUP nadużyć finansowych i/lub korupcji - pobierz dokument

Informacja dla beneficjentów dot. zwalczania nadużyć finansowych i korupcji - czytaj więcej